Digitala lärresurser

Digitala lärresurser är material som finns tillgängliga digitalt, till exempel via CD-rom eller internet. Det kan vara bilder, ljud, animationer, text, video eller kombinationer av dessa. Tillsammans kan flera digitala lärresurser bilda delar av en kurs eller en hel kurs.

Så kan lärresurser byggas upp:

  • En komponent är den minsta delen. Det kan vara en bild, animation eller annat.
  • Ett lärobjekt är en självständig enhet med ett pedagogiskt innehåll. Lärobjektets syfte är att förklara ett fenomen eller sammanhang på ett pedagogiskt sätt. Lärobjekt kan bestå av bilder, ljud, animationer, video, interaktivitet men också av en förklarande text. Att sätta in de enskilda lärobjekten i ett sammanhang vilar på varje enskild pedagog.
  • En modul består av två eller flera lärobjekt tillsammans. Det är en större pedagogisk helhet, som kanske tar upp ett tema eller ett kunskapsområde. 
  • En kurs består av flera moduler som läggs samman.

Varför digitala lärresurser?

Digitala media ökar den pedagogiska nyttan
Med hjälp av datorn kan man framställa material som utnyttjar bilder, animationer, ljud, video och interaktivitet för att skapa engagemang och för att möta olika behov och lärstilar. Digitala lärresurser kan exempelvis innehålla visualiseringar som snabbt ger en översikt över ett kunskapsområde eller simuleringar som åskådliggör skeenden och samband som inte så lätt kan förklaras med ord. Ljud och video engagerar och stimulerar flera sinnen och stödjer därigenom lärandet.

Återanvändning
En av tankarna med digitala lärresurser är att de ska kunna återanvändas i olika pedagogiska sammanhang och lärmiljöer.

Ökad tillgänglighet
Genom att materialet presenteras och distribueras via internet kan fler använda det oberoende av tid och rum. De studerande får tillgång till lärresurserna närhelst de behöver dem, exempelvis via en lärplattform eller via en länk i ett e-postmeddelande, så att de kan studera, bearbeta och repetera i sin egen takt och på det sätt som passar bäst, enskilt eller i grupp.

Kombinera med verktyg för eget skapande och samarbete
Internet och framväxten av Webb 2.0 ger tillgång till nya verktyg som kan användas för att med eget skapande bygga och strukturera kunskap. Idag är det enkelt att starta sin egen blogg. Varför inte grupparbeta ”online” på gemensamma arbetsytor eller genom att tillsammans bygga en wiki?