Vad är flexibelt lärande?

Mängder av nya begrepp har lanserats under de senaste åren: internetutbildning, utlokaliserad utbildning, IKT-baserat lärande eller plattformsbaserad utbildning.

Gemensam för de alla är att de ska ge ökad frihet för den studerande. Flexibiliteten ska öka för individen. Kort sagt: flexibelt lärande är samlingsnamnet för friare studieformer.

Här är några saker som präglar ett mer flexibelt lärande.

  • Friare kursstarter/kursslut
  • Friare studieformer
  • Flera olika lärstilar
  • Egen studietakt
  • Validering av den studerandes kunskaper
  • Friare examinationsformer
  • Geografisk obundenhet
  • Stöd i lärandet inte bara av text utan även av bild, ljud, multimedia etc.

För utbildarna innebär flexibelt lärande möjlighet att öka rekryteringen, men också en del åtaganden: pedagogiken måste utvecklas, organisationen anpassas, ekonomisk planering förändras och tekniken uppdateras.

För individen innebär flexibelt lärande att det blir enklare att studera, eftersom man kan studera hemifrån, lära på ett sätt som passar ens egen person, samt ger möjlighet att studera samtidigt som man arbetar.

Politiskt sett finns stort intresse för detta område. Genom att öppna utbildningssystemen (högskola, komvux med flera) för fler människor hoppas politikerna att fler människor ska utbilda sig mer. Därmed stärks i förlängningen Sveriges konkurrenskraft. Av den anledningen finns det anledning att tro att förändringen av utbildningssystemen kommer att bli bestående.